ارتباط با ما

گرگان  میدان بسیج، سایت اداری، ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی(جنب شرکت گاز)

صندوق پستی:                                 36953-49189

تلفن:                                              8-01732436156 

نمابر:                                              01732480058   

نشانی مرکز آموزش و پژوهش:

گرگان- ابتدای بلوار ناهارخوران- عدالت 57- ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی- مدیریت مرکزآموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری

تلفن:       

جناب آقای احمدی ( رئیس دفتر 01732555130)                                         

جناب آقای علی حاتمی(رئیس گروه پژوهش 01732555132)

سرکارخانم عادله کلانتری (کارشناس آموزش 01732555131)

سرکارخانم فاطمه سادات حسینی(کارشناس آموزش01732555133)

نمابر:                                              01732480058   

درگاه اینترنت:                                               training.golestanmporg.ir                   

پست الکترونیک مرکزآموزش و پژوهش             amozesh@golestanmporg.ir