» گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری

گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری

-مطالعه و بررسی به منظور بررسی شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی

-انجام پژوهش های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی

-همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی در زمینه انجام پژوهش در سطح ملی

-ارائه نتایج پژوهش های کاربردی به دستگاه های اجرایی و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به منظور غنای بانک اطلاعاتی و پژوهشی

-فعال سازی سامانه جامع پژوهشی و فناوری به عنوان ابزارنظارت،هماهنگی و ساماندهی پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی استان