» گروه آموزش و توانمند سازی

گروه آموزش و توانمند سازی

خانم عادله کلانتری

کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

 

شرح وظایف 

1 - اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و مرکزآموزش مدیریت دولتی(کشور) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی استان

2 - تنظیم برنامه های سالانه آموزشی و نظارتی در چارچوب سیاست های ابلاغی سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و مرکزآموزش مدیریت دولتی(کشور)

3 - بررسی و احصای نیازهای آموزشی وپژوهشی در زمینه های مدیریت و فنون مشترک اداری و دوره های اختصاصی دستگاه های استانی

4 - مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استان با هماهنگی دستگاه های مستقردراستان واعلام به مبادی سیاست گذار

5 - بررسی، تایید و نظارت بر مراکز و موسسات خصوصی متقاضی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت در استان، موضوع "اعتبار سنجی شرکت ها و موسسات غیردولتی "

6 ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در خصوص امور آموزشی جهت شرکت در جشنواره شهید رجایی

7 - اجرای دوره های آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریتی و شغلی ، اختصاصی دستگاه و عمومی براساس ضوابط ابلاغی

8 - اقدام برای اخذ تایید دوره های آموزشی جدید در زمینه  بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی

9 -  ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط

10- انجام نظارت برحسن اجرای دوره های آموزشی و اعلام نتیجه به مبادی ذیربط

11 - اقدام برای جذب استادان توانمند بومی و غیربومی برای تدریس و ایجاد بانک اطلاعات مناسب در این زمینه واجرای بخشنامه احراز صلاحیت مدرسان

12 بررسی، تایید و نظارت بر کانون های ارزیابی استان و ارائه گزارش برای سازمان اداری و استخدامی کشور

13 - ارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی برای اخذ تایید از مراجع ذیربط

14 - ارائه پیشنهاد و همکاری در اجرای میزگردها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط

 

 

نام و نام خانوادگی:  عادله کلانتری                                                                                       

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی توسعه

سمت: کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

سابقه کاری:  23 سال و 10 ماه

شماره تماس: 32555131

 

سوابق تحصیلی و علمی:

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه

تالیف کتاب با عنوان بررسی ساختار نیروی انسانی شاغل در شهرداری های استان گلستان (سال 1377)

تالیف کتاب با عنوان بررسی ساختار نیروی انسانی شاغل در شهرداری های استان گلستان (سال 1378)

تهیه گزارش بررسی ساختار نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان گلستان در سال 1379

تالیف کتاب نقش آموزش در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه با عنوان  بررسی تاًثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان استانداری گلستان

 

سوابق اجرایی :

 

  • کارشناس بانک اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدت 2 سال
  • کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدت 2 سال
  • کارشناس منابع انسانی و کارشناس توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدت 16 سال
  • کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از سال 1397 تا کنون

 

خانم فاطمه سادات حسینی

کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

شرح وظایف

1 - اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و مرکزآموزش مدیریت دولتی(کشور) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی استان

2 - تنظیم برنامه های سالانه آموزشی و نظارتی در چارچوب سیاست های ابلاغی سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و مرکزآموزش مدیریت دولتی(کشور)

3 - مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استان با هماهنگی دستگاه های مستقر در استان واعلام به مبادی سیاست گذار

4 - اجرای دوره های آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریتی و شغلی ، اختصاصی دستگاه و عمومی براساس ضوابط ابلاغی

5  - ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط

6 - صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب و خاص استان

7 - ارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی برای اخذ تایید از مراجع ذیربط

8 -ارائه پیشنهاد و همکاری در اجرای میزگردها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه سادات حسینی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

سابقه کاری:  12 سال و 11 ماه

شماره تماس: 32555133

 

سوابق تحصیلی و علمی:

 

کارشناسی حسابداری

 

سوابق اجرایی :

 

  • کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری از سال 87 تا کنون