» گروه آموزش و توانمند سازی

گروه آموزش و توانمند سازی

1-اجرای سیاست ها،خط مشی ها و برنامه های سازمان اداری و اسخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی

2-تنظیم برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه های مدیریت درچارچوب سیاست های ابلاغی

3-بررسی و احصاء نیازهای آموزشی در زمینه های مدیریت خاص دستگاه های استان

4-مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی دستگاه های مستقر در استان

5-اجرای دوره های آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریت براساس ضوابط ابلاغی